Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí, poslanci schválili novelu

3. listopadu 2023, www.mdcr.cz

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství. Úpravu zákona oceňuje také Hospodářská komora České republiky, která je společně se Svazem průmyslu a dopravy členem vládního výboru pro strategické investice a hlavním motorem iniciativy Česko na křižovatce.

V rámci snahy urychlit celou řadu klíčových investic, které Česká republika potřebuje pro nastartování ekonomiky, se rozšiřuje okruh staveb o klíčové energetické stavby a další důležité součásti energetické sítě, snazší budou některá pravidla, která souvisejí s povolováním těžební činnosti strategických surovin nebo s výstavbou infrastruktury elektronických komunikací. Díky rozsáhlým změnám dojde k přejmenování normy na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

„Změna názvu lépe odpovídá finální působnosti zákona. České republice pomůže s dostavbou základní dálniční sítě a se začátkem výstavby vysokorychlostních tratí. Nutně ale potřebujeme zajistit a urychlit celou řadu dalších klíčových strategických investic, které Česká republika potřebuje pro odstraňování dlouhodobých dluhů v infrastruktuře a k restartu ekonomiky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Prioritizace staveb vychází z výstupů vládního výboru pro strategické investice. V energetice novela zákona urychlí například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských prostředků pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury.

„Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že navrhované změny pomohou hospodářství České republiky vrátit tam, kam patří.

V oblasti těžby pomůže novela liniového zákona zajistit dostatek primárních surovin pro dálnice a železnice v podobě dostupnosti kamene, štěrků a písků. Pro výrobu baterií je zase klíčová těžba lithia. V oblasti moderního průmyslu je pak prioritou rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí.

„Průmysl potřebuje vstupovat se svými projekty do světa v době, kdy je tvoří, a ne až po téměř dekádě povolování. Vládní výbor pro strategické investice, na jehož ustavení jsme dlouhodobě apelovali, toto řešení přináší. Novela liniového zákona zkracuje dobu mezi záměrem projektu a jeho realizací, což je základ pro dynamické a moderní podnikání. Stejně tak průmysl potřebuje garanci dostupných energií v dlouhodobém horizontu s ohledem na plánování svých investic do výroby, proto dnešní schválení liniového zákona vnímáme jako posun České republiky mezi země s moderní povolovací legislativou,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Dnešní schválení novely liniového zákona je významným krokem k překonání prvotních překážek, které brzdí a limitují modernizaci české ekonomiky. Její rozvoj je podmíněn vybudováním kvalitní infrastruktury, vedle té dopravní také energetické a datové, což jednoznačně vyplynulo ze SWOT analýzy, kterou předložily podnikatelské organizace na první jednání vládního výboru. Infrastrukturu se dosud nedařilo efektivně schvalovat, a právě proto jsme jako Hospodářská komora iniciovali při jednáních s vládou vznik tohoto vládního výboru. Věřím, že dnešní novela by mohla zásadním způsobem zrychlit její povolování, a tím i modernizaci tuzemské ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory a spoluorganizátor iniciativy Česko na křižovatce Zdeněk Zajíček.

Zdůraznil, že Hospodářská komora a další podnikatelské organizace budou usilovat o další zjednodušování povolovací legislativy pro strategické investice i v jiných oblastech, aby v Česku vzniklo předvídatelné a motivující investiční prostředí důležité pro investice firem.

Novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) nyní ještě posoudí senátoři a prezident. Pokud se změnami budou souhlasit, začne platit od 1. ledna 2024.

Přehled změn v liniovém zákoně

Doprava: Urychlení výstavby vysokorychlostních železnic a dalších klíčových dopravních staveb

 • Blanketní odvolání: Novela vyváří podmínky pro rychlejší projednání odvolání u staveb v působnosti liniového zákona tím, že pokud nebudou v odvolání uvedeny důvody, pro něž se prvostupňové rozhodnutí napadá, popř. pokud nebudou v zákonné lhůtě pro podání odvolání doplněny, odvolatel nebude k jejich doplnění vyzýván, a věc bude přezkoumána toliko z hlediska zákonnosti rozhodnutí a řízení mu předcházejícímu, nebude již řešena věcná správnost.
 • Novela usnadní výstavbu vysokorychlostních tratí díky ukotvení v Dílčím územním rozvojovém plánu do území v rámci celé České republiky. Tím se zamezí možným konfliktům s jinými stavbami či zájmy napříč Českou republikou. Práva samospráv nebudou nikterak ohrožena, se všemi aktéry budou změny projednány.
 • Současně jsou v zákoně konkrétně uvedené zásadní úseky železnice, pro které bude umožněno získat zrychlené povolení pro stavbu železničních tratí (Ústí nad Orlicí – Lichkov – státní hranice, Brno – Břeclav – st. hr. SK/AT, Ostrava – Hranice na Moravě – Přerov – Břeclav – st. hr. SK/AT, Přerov – Česká Třebová a trať Ostrava – Mosty u Jablunkova – státní hranice).

Urychlená příprava dobíjecí a plnící infrastruktury

 • Zjednodušuje a urychluje přípravu a povolování výstavby čerpací infrastruktury v souladu s vývojem v oblasti tzv. čisté mobility a vytváří prostor pro rozvoj alternativních druhů dopravy (elektro, vodík, LNG). Zákon se vztahuje i na čerpací infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, vodíkových plnicích stanic, a rovněž LNG, a rovněž stavby, které je napojí na distribuční sítě.

Zrychlení procesu povolování všech strategicky významných staveb

 • Novela zákona vytváří podmínky pro rychlejší projednání odvolání u staveb v působnosti liniového zákona tím, že pokud nebudou v odvolání uvedeny důvody, pro něž se prvostupňové rozhodnutí napadá, popř. pokud nebudou v zákonné lhůtě pro podání odvolání doplněny, odvolatel nebude k jejich doplnění vyzýván, a věc bude přezkoumána toliko z hlediska zákonnosti rozhodnutí a řízení mu předcházejícímu, nebude již řešena věcná správnost.
 • Odkladný účinek správní žaloby proti stavebnímu povolení. Bude možné o jeho přiznání požádat jedině společně s žalobou a nikoliv později, jako tomu je dnes.
 • Urychlení majetkové přípravu staveb. Zakotví se v zákoně okamžik, od kdy lze zahájit výkupy pozemků a staveb pro přípravu dopravních staveb – bude to již v okamžiku, kdy bude vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA.
 • Zjednodušení dalších postupů při přípravě dopravních staveb – nebude již nezbytné vést řízení a vydávat samostatná rozhodnutí o povolení dělení či scelování pozemků u staveb dopravní infrastruktury, katastr nemovitostí zápis provede již na základě geometrického plánu.
 • Usnadní se i rozvoj dalších oblastí – působnost zákona se vztáhne nově i na metropolitní rozvojové oblasti. V těchto oblastech bude možné nově využít mezitímního rozhodnutí i pro stavby místních komunikací I. třídy a speciální, tramvajové nebo trolejbusové dráhy.
 • Společné řízení o povolení záměru a vyvlastnění bude nově možné u všech staveb dopravní infrastruktury v působnosti zákona o strategické infrastruktuře (doposud to byly pouze dálnice, silnice a celostátní dráhy).
   

Energetika: Podpora dostavby jaderných bloků

Česká republika potřebuje akcelerovat dostavbu jaderných bloků, finančně zajistit a současně je vystavět se spolehlivými dodavateli.

 • Proto v rámci zjednodušení povolovací řízení se odstraní nedůvodné prodlužování lhůt (např. nelze prodlužovat lhůty pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, přezkumné řízení pro přezkum závazného stanoviska lze zahájit v omezené lhůtě apod.), opouští se například odvolací institut apod.
 • Kromě zjednodušení povolovacích procesů je ukotvena možnost využití financování výstavby jaderných zdrojů pomocí režimu tzv. Contract for Difference, který již byl schválen Evropskou komisí pro výstavbu jaderných elektráren ve Velké Británii, je plánován i Polskem či dalšími členskými státy. Je tak vytvořen soubor podmínek pro vyrovnání rizik spojených s výstavbou, provozem a ukončením provozu výrobny elektřiny v jaderném zdroji formou vyrovnávací platby mezi státem a investorem nového jaderného zařízení.
 • Novela zavádí u jaderných zdrojů bezpečnostní pojistku, která zabrání uzavření smlouvy s dodavatelem z geopoliticky nestabilního prostředí. Nově bude provozovatel jaderného zařízení, vláda, resp. ministerstvo průmyslu a obchodu společně posuzovat bezpečnostní rizika v rámci zadávacího řízení a nově bude možné v případě zjištěných bezpečnostních rizik zabránit uzavření takové smlouvy.

Zajištění těžby nerostných surovin a surovin pro výstavbu

 • Jednodušší pravidla pro povolování těžební činnosti (nelze prodlužovat lhůtu pro vydávání závazných stanovisek nebo vyjádření, fikce souhlasných stanovisek, pokud nebudou vydána ve třicetidenní lhůtě apod.) Vydefinovány jsou kritické nerosty, kam řadíme například ropu a zemní plyn, nerosty, z nichž lze vyrábět kovy (lithium), ale rovněž stavební kámen a štěrkopísek.
 • Stát bude mít možnost určit, které ložiska těchto kritických surovin jsou pro Českou republiku strategická. Pro tyto kritické nerosty a strategická ložiska jsou upraveny parametry povolovacích procesů tak, abychom urychlili přístup k nerostným surovinám. Jsou to suroviny potřebné rovněž pro transformaci automotive průmyslu a jsou to suroviny, které jsou potřebné pro výstavbu infrastrukturní staveb – bez stavebního kamene a štěrkopísku, nelze stavět vysokorychlostní tratě, ani jaderné zdroje a další stavby.
 • Mezi procesní zjednodušení, která se týkají jak stanovení dobývacího prostoru, tak samotného povolení těžby lze zahrnou např. koncentraci uplatňování stanovisek a námitek, tak aby mělo řízení jasný rámec, vymezení rozsahu námitek, stanovení lhůty pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů, pokud se v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem souhlasí, o ložiscích strategického významu bude rozhodovat centrální Český báňský úřad.

Rychlejší povolování průmyslové výroby moderních produktů strategického významu

 • Novela podporuje zrychlení povolovacích procesů k rychlejšímu povolování areálů pro výrobu moderních produktů strategického významu, jako je výroba baterií do automobilů, výroba čipů, zpracování druhotných surovin, recyklátů, robotické výrobě, výrobě a zpracování vodíku nebo datových center.
 • Povolování těchto staveb se zrychlí tím, že jsou zahrnuty do zákona o strategických investicích a dále tím, že i u nich se bude rozhodovat napoprvé, opustí se proto odvolací institut. Dále se zamezí prodlužování lhůt pro vydání podkladových stanovisek nebo samotných povolení. Je to zásadní změna ke zrychlení realizace těchto staveb, protože právě délka povolovacího řízení je jedním z kritérií potenciálních investorů, zda investice realizovat v České republice.

Změna názvu na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

 • Poslanci také schválili přejmenování zákona č. zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) na „zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury“. Cílem je zdůraznit jeho strategickou povahu, není totiž jen úzce zaměřen na liniové stavby, ale jeho prostřednictvím je deklarován prioritní přístup ke stavbám, které mají pro Českou republiku strategický charakter, bez jejichž realizace nemůže dostát ekonomického potenciálu, který Česká republika má.

štítky: # # # # # # # # # # # # #